Algemene Vergadering

Beste RX-7 Clubleden,
Het bestuur nodigt jullie allen uit om aanwezig te zijn tijdens de ALGEMENE VERGADERING en seizoenstoost op
zondag 5 februari 2023. Dit is een mooie gelegenheid om als leden en bestuur te communiceren. Aan de hand van de
agendapunten zal het gehele reilen en zeilen van onze club worden besproken. Heb je ideeën, dan is dit de plek om ze in te
brengen zodat er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Dus praat en beslis mee over de toekomst van je eigen club!
En om het nuttige met het aangename te verenigen is er ook nog de mogelijkheid met iets leuks naar huis te gaan. We
verloten nog wat echt leuke clubgifts! Heb je zelf nog iets te verloten, neem dit dan mee en maak een ander blij.

De functie van bestuurslid is dit jaar verkiesbaar. Deze functie wordt op dit moment ingevuld door Dirk Koman maar hij stelt
zich niet herkiesbaar. We zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid, die een algemene functie binnen het bestuur zal
vervullen. Heb je interesse, meld je hiervoor dan aan bij onze secretaris op mkielliger@xmsnet.nl voor 2 februari 2023
Voor de evenementen zijn we ook nog op zoek naar leden die een rit wil organiseren. Je wordt hierbij geholpen vanuit het
bestuur! Opgeven kan tijdens de AV, maar ook via mail bij onze voorzitter op jsdewit@ziggo.nl
Dit alles gaat plaatsvinden op zondag 5 februari 2023 bij Brasserie “De Faam”, Hamseweg 5, 3828 AA Hoogland.

We vragen jullie om vanaf 12.50 uur allemaal aanwezig te zijn, zodat we om 13.00 uur kunnen beginnen. De zaal is vanaf
12.30 uur geopend. Graag willen we jullie er ook op wijzen dat het een rookvrije vergadering betreft, er zullen echter wel een
paar rookpauzes worden ingelast.

Uiteraard wordt er afgesloten met de teruggekeerde traditionele borrel met hapjes en is er tijd om gezellig bij te kletsen.
Aanmelding is verplicht i.v.m. met de catering!! Je kunt je opgeven t/m zondag 29 januari 2023 bij Jaap de With,
e-mail: jsdewith@ziggo.nl of tel: 0594-659767 / 06-28809817. Voorkeur gaat uit naar aanmelding per e-mail.
Kun je lijfelijk niet aanwezig zijn, maar wil je wel aan de vergadering deelnemen, dan kan dat middels een teams sessie. Geef
dit dan op tijdens de aanmelding, zodat je hiervoor een separate uitnodiging voor ontvangt.

Voorlopige agenda voor de Algemene Ledenvergadering:
1. Opening door voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Behandelen notulen vorige vergadering.
4. Uitspreken van royementen van leden die bijv. hun betalingsverplichting niet zijn na gekomen.
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Verslag van de penningmeester (financieel overzicht 2022 en begroting 2023).
7. Verslag van evenementen 2022 en aankondiging kalender 2023.
8. Verslag clubblad.
9. Verslag clubartikelen.
10. Verkiezing van functie als bestuurslid.
11. Ingekomen stukken / nog in te brengen agendapunten, tevoren kenbaar gemaakt (zie hieronder).
12. Rondvraag.
13. Sluiting vergadering en aanvang nieuwjaarsborrel.

We hopen jullie allen te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Mazda RX-7 Club

Datum

feb 05 2023
Verlopen!

Tijd

De zaal is vanaf 12:30 geopened, zodat we om 13:00 kunnen beginnen
12:30

Locatie

Brasserie De Faam
Brasserie De Faam
Hamseweg 5 3828AA Hoogland
Website
https://www.defaam.nl
Translate »